Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği

1. Sigortacılık mesleğinin ve sigortacılık hizmetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.

2. Sigorta şirketleri arasındaki ilişkilerde mesleki dayanışmayı güçlendirmek.

3. Üyeler arasında haksız rekabeti ortadan kaldırmak için gereklibütün önlemleri almak ve uygulamak.

4. Üyeler arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda tarafların isteği ile hakem atamak veya hakemlik yapmak.

5. KKTC sınırları içinde ve dışında sigortacılığa ait gelişmeleri izleyerek toplayacağı bilgileri üyelerine ve ilgililere ulaştırmak, sigortacılık örf adet ve teamülleri saptamaya ve sigortacılık uygulamalarında birlik sağlanmasına çalışmak.

6. Yurt içinde ve dışında sigortacılıkla ilgili diğer meslek kuruluşları ile ilişkiler kurmak ve gerektiğinde bu kuruluşlara üye olmak.

7. Bakanlığın izni ile gerektiğinde sigortacılıkla ilgili tüzel kişiliği haiz bürolar kurmak

8. Sigortacılık mesleğinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerektiğinde sigortacılık alanında araştırma amacına yönelik vakıf ve sair kuruluşlar kurmak, kurslar açmak, seminer ve konferans gibi eğitim faaliyetlerinde bulunmak, Birliğin amaçlarına uygun yayın yapmak veya yaptırmak, yayın ve içtihatları derleyerek üyelerin yararına sunmak.

9. Sigortacılığı ilgilendiren konularda kamu idaresine istişari mahiyette mütalaa vermek.

10. Sigorta şirketi Reasurans şirketi ve Sigorta Acentelerinin kayıdını ve sicilini tutmak Milli servetin ve sigortalıların haklarının korunmasının teşviki için gerekli çalışmalarda bulunmak ve yetkili mercilere öneriler yapmak.

11.Birliğin gelirlerini toplamak değerlendirmek ve harcama yapmak amaçlarını tahakkuk ettirmek için taşınır ve taşınmaz malları satın almak satmak kiralamak mübadele ile veya başka herhangi bir surette iktisap etmek, hibe yoluyla almak bina inşa etmek bakım ve tadilatını yapmak idare etmek acil gereksinme olmayan parayı uygun görülecek alan ve alanlara yatırmak.

12. Sigorta terfilerinin halen öngörülmeyen riziko sınıfları için üyelerin uygulayacağı fiyatların saptanmasında önerilerde bulunmak.